Grafik

Sof'ja V. Kovalevskaja

H.p.f.540-5,71

Titel

Sof'ja V. Kovalevskaja

Digitalisiert von

Universitätsbibliothek Würzburg

Online seit

29.03.2021

Titel

Sof'ja V. Kovalevskaja

Thema

Kovalevskaja, Sof'ja V.

Art

Porträt

Identifikator

H.p.f.540-5,71
DOI: 10.48651/franconica-5554173643540

Digitalisiert von

Universitätsbibliothek Würzburg

Rechteinhaber

Universitätsbibliothek Würzburg

Metadaten

Titel

Sof'ja V. Kovalevskaja

Thema

Kovalevskaja, Sof'ja V.

Art

Porträt

Identifikator

H.p.f.540-5,71
DOI: 10.48651/franconica-5554173643540

Digitalisiert von

Universitätsbibliothek Würzburg

Rechteinhaber

Universitätsbibliothek Würzburg