Grafik

Druckermarke Unicorn Press

36/Z 2.560-19

Titel

Druckermarke Unicorn Press

Erscheinungsort

London

Digitalisiert von

Universitätsbibliothek Würzburg

Online seit

29.03.2021

Titel

Druckermarke Unicorn Press

Erscheinungsort

London

Art

Druckermarke

Maße

60 mm x 75 mm

Identifikator

36/Z 2.560-19
DOI: 10.48651/franconica-8463120656731

Digitalisiert von

Universitätsbibliothek Würzburg

Rechteinhaber

Universitätsbibliothek Würzburg

Metadaten

Titel

Druckermarke Unicorn Press

Erscheinungsort

London

Art

Druckermarke

Maße

60 mm x 75 mm

Identifikator

36/Z 2.560-19
DOI: 10.48651/franconica-8463120656731

Digitalisiert von

Universitätsbibliothek Würzburg

Rechteinhaber

Universitätsbibliothek Würzburg